Psykoterapi

Våra psykologer erbjuder psykologisk bedömning samt kortare och längre psykoterapi inom ramen Vårdval Psykoterapi, för dig som är 16 år och äldre. Högskostnadsskydd gäller.

Vilken behandling som är aktuell för dig avgörs utifrån dina behov och psykologens bedömning.

Våra psykologer arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) och Interpersonell psykoterapi (IPT) men kan även komplettera behandlingen med andra metoder när så behövs.


Kognitiv beteendeterapi -KBT
utgår ifrån att människans tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra. Fokus ligger på det som utlöser och bevarar problemen ”här och nu”. Det innebär inte att dina tidigare erfarenheter och händelser i livet är något som utelämnas. Dessa är också viktiga och kommer att talas om och bearbetas om det visar sig ha betydelse för hur du mår idag.

KBT är en aktiv form av terapi där du genom mer kunskap om dig själv och genom träning kan förhålla dig annorlunda till de tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i vardagen och finna nya sätt att handskas med svårigheter.

KBT fungerar som en samarbetsrelation mellan dig och terapeuten. I detta samarbete har terapeuten kun­skaperna om den kognitiva beteendeteorin och du är expert på dig själv och dina problem. Kontakten har en övergripande struktur och du bestämmer, tillsammans med din KBT-terapeut, ett mål med behandlingen. Behandling med KBT sker i form av regelbundna enskilda samtal med en terapeut.

IPT - Interpersonell psykoterapi - är en form av psykoterapi där fokus ligger på hur problem i mänskliga relationer bidrar till psykologisk stress samt hur det psykiska måendet påverkar våra relationer till andra.

IPT skiljer sig därför från andra terapier genom att huvudsakligen fokusera på relationer och problem kopplade till olika relationer.

Terapin kan hjälpa för problem relaterade till kriser, ständiga gräl, nya faser i livet eller svåra sorger för att nämna några exempel.