Sjukskrivning på Örestadsklinkens vårdcentral

Psykisk ohälsa och långvarig smärta är de vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning i Sverige. Studier har visat att långtidssjukskrivning ökar risken för ytterligare både psykisk och fysisk försämring samt att ju längre sjukskrivning desto mindre chans för återgång i arbete. Tidiga insatser för att bryta sjukdomstillstånd och ohälsa är därför viktiga. Arbetsgivare och företagshälsovård bör tidigt medverka i rehabiliteringen.

För att ge varje patient bästa möjliga vård och rehabilitering arbetar vi på Örestadsklinikens vårdcentral i team. Beroende på aktuella besvär får patienten initialt antingen träffa en psykolog eller kiropraktor/fysioterapeut för en första bedömning. Inför besöket ombeds patienten att besvara ett frågeformulär om de aktuella besvären och symtomen.

Behandlingen kan därefter innefatta samtalsterapi hos psykolog, träning hos fysioterapeut eller behandling av kiropraktor. Vid behov av insatser av både psykolog och fysioterapeut kan remittering till klinikens multimodala smärtrehabilitering övervägas.

Föreligger behov av läkemedelsbehandling och/eller sjukskrivning diskuteras det i teamet och besök hos läkare bokas. Det är läkaren som fattar beslut om och ansvarar för läkemedelsbehandling och sjukskrivning. Inför varje sjukskrivning måste en plan för uppföljning och behandling finnas. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör deltidssjukskrivning väljas före heltidssjukskrivning. Arbetssökande patienter sjukskrivs i regel inte.
Drogtester tas på alla patienter som påbörjar behandling och inför sjukskrivning.

Vi rekommenderar inte att man byter behandlande enhet under en pågående rehabiliteringsprocess. För att kunna ta över måste vårdgivaren göra en egen bedömning genom ett möte med patienten. Det gör att processen fördröjs då dessa besök inte är medicinskt prioriterade och därför inte bokas på akuttider.

På Örestadsklinikens vårdcentral finns dessutom en rehabkoordinator som vid behov kan samordna rehabiliteringen och då även involvera arbetsgivaren.

Rådgivning och bokning sker via telefonnummer 040-163200

 

Frågeformulär -AUDIT

Frågeformulär -MADRS-S (självskattningsskala)

Frågeformulär KEDS - Karolinska Exhaustion Disorder Scale

Frågeformulär – att besvara inför eventuell sjukskrivning